Privatumo politika

VšĮ Bažnytinio paveldo muziejus privatumo politika

Ką reiškia ši Privatumo politika?

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip VšĮ Bažnytinio paveldo muziejus (toliau – Muziejus, mes), tvarko Jūsų asmens duomenis Privatumo politikoje nurodytais tikslais, siekiame, kad Jūs žinotumėte, kam pateikiate savo asmens duomenis, kas už jų rinkimą ir saugojimą yra atsakingas, kokią informaciją ir kodėl renkame, kiek laiko saugome, kokias teises turite savo asmens duomenų atžvilgiu ir kaip jomis galite pasinaudoti, kaip galite ginti savo pažeistas teises, jei manote, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas neteisėtas ar (ir) pažeistos Jūsų teisės.

Šioje Privatumo politikoje pateikiama informacija apie tai, kaip Muziejus tvarko asmens duomenis veikdama kaip duomenų valdytojas. Toliau bet koks asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Muziejus, vadinamas Duomenų subjektu.

Kas atsakingas už Jūsų asmens duomenų tvarkymą?

Duomenų valdytojas (tvarko asmens duomenis bei rūpinasi jų tvarkymo teisėtumu, sąžiningumu ir saugumu, įgyvendina duomenų subjektų teises) – VšĮ Bažnytinio paveldo muziejus (J. a. k. 300100459l buveinės adresas: S. Skapo g. 4, Vilnius, Lietuva; telefonas: +370 5 269 7803, +370 5 269 7800; el. paštas: muziejus@bpmuziejus.lt).

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Muziejaus apie asmenį renkama informacija, kuri gali būti panaudota asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ir kt.,  kurią apie asmenis Muziejus renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame sutikime ar susitarime su Muziejumi nurodytų tikslų.

Muziejus tvarkydamas asmens duomenis vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais, asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

Toliau Jūs galite susipažinti, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis: kokius asmens duomenis tvarkome, kokiais tikslais tvarkome, kiek laiko juos saugome ir kokias turite teises. Tai galite padaryti spustelėję Jus dominantį pasirinkimą.

Jūsų teisės

Kokias teises turite ir kaip jomis pasinaudoti?

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šios Privatumo politikos 2 skyriuje nurodytu el. pašto adresu.

Muziejus nepagrįstai nedelsdamas, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Muziejus atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Informaciją apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, pirmiausia pateikiame šioje Privatumo politikoje (teisė būti informuotam). Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę (jei konkrečiu atveju toks patvirtinimas yra reikalingas).

Iš Jūsų tikimės, kad teikdami tokius prašymus nepiktnaudžiausite, laikysitės sąžiningumo ir protingumo principų. 

Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu grįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Kaip galite atšaukti sutikimą, duotą tiesioginės rinkodaros vykdymui (pvz., naujienlaiškių siuntimui), informaciją pateikiame Privatumo politikos 12 skyriuje „Tiesioginė rinkodara“.

Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

(a) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.

(b) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama BDAR 17 straipsnyje numatytais atvejais.

(c) Jūs turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
  • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
  • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

(d) Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų gavome susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją Jums ar Jūsų pasirinktam duomenų valdytojui.
(e) Jūs turite teisę BDAR 21 straipsnyje nustatyta tvarka nesutikti (prieštarauti), kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę nesutikti (prieštarauti), kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu (prie kiekvieno Privatumo politikoje nurodyto duomenų tvarkymo tikslo nurodyta, kokiu pagrindu duomenys yra tvarkomi) arba tiesioginės rinkodaros tikslu.

Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą, vykdomą tikslais, susijusiais su prekyba knygomis, bilietais bei sutartimis dėl skaitmeninių vaizdų panaudojimo

Duomenų subjekto kategorija

Asmens duomenys

Teisinis pagrindas

Saugojimo terminas

Kitos pastabos

Klientai, įsigiję knygas

Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, informacija apie perkamą produktą (pasirinktas knygas, kiekį, mokėtiną sumą), informacija apie pasirinktą pristatymo būdą, adresas ir pastabos (pasirinkus pristatymą paštu), pasirinktas paštomatas (pasirinkus pristatymą į LP Express, Omniva paštomatus), pasirinktas mokėjimo būdas, informacija apie apmokėjimą

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutarties sudarymas ir vykdymas)

10 m.

Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai): pašto paslaugų teikėjai

 

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai): teikiantys Muziejaus interneto svetainės administravimo paslaugas

Asmenys nusipirkę bilietus per Paysera Tickets platformą

El. pašto adresas, informacija apie įsigytą bilietą (renginio pavadinimas, data, vieta, informacija apie bilieto tipą (bilietas su nuolaida  ar ne)

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutarties sudarymas ir vykdymas)

Iki renginio, ekskursijos, į kurią įsigytas bilietas, pabaigos

Duomenys niekam nėra perduodami

 

Duomenys gaunami iš "Paysera LT", UAB 

Klientai, sudarė skaitmeninių vaizdų panaudojimo sutartį

Vardas, pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, skaitmeninių vaizdų naudojimo tikslas, informacija apie naudojamus skaitmeninius vaizdus, kaina, panaudojimo būdai, pasirinktas skaitmeninių vaizdų gavimo būdas, sutarties data, numeris, parašas, informacija apie atliktą mokėjimą

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutarties sudarymas ir vykdymas)

10 m.

Duomenys niekam nėra perduodami

 

Asmens duomenų tvarkymas renginių, ekskursijų, edukacijų organizavimo tikslais

Duomenų subjekto kategorija

Asmens duomenys

Teisinis pagrindas

Saugojimo terminas

Kitos pastabos

Asmenys, užsiregistravę į Muziejaus renginį, ekskursiją, edukacinę programą

Vardas, telefono numeris (neprivalomas), el. pašto adresas, pastabos, renginio, ekskursijos, edukacinės programos data, laikas, vieta

BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimas)

1 m.

Duomenys niekam neperduodami

Asmenys, užsiregistravę į nuotolinį Muziejaus renginį, edukacinę programą

Vardas, el. pašto adresas, renginio, edukacinės programos data, laikas

BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimas)

Iki renginio pabaigos

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai): Zoom Video Communications, Inc.

Mokytojai (kai teikiamos kultūrinės edukacijos paslaugos pagal Kultūros pasą)

Vardas, pavardė, telefono numeris, mokykla, klasė, lydimas vaikų skaičius

BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimas)

Atskirai asmens duomenys Muziejuje nesaugomi, jie Muziejui yra matomi Kultūrinės edukacijos informacinėje sistemoje

Duomenys niekam nėra perduodami

 

Duomenys yra gaunami iš Kultūrinės edukacijos informacinės sistemos (šios sistemos duomenų valdytojas - LR kultūros ministerija, duomenų tvarkytojas - Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą, vykdomą tikslais, susijusiais su prekių ar paslaugų įsigijimu iš kitų asmenų, paramos Muziejui administravimo bei vertybių apskaita

Tvarkymo tikslas

Asmens duomenys

Teisinis pagrindas

Saugojimo terminas

Kitos pastabos

Sutarčių su tiekėjais / klientais fiziniais asmenimis sudarymas ir vykdymas (kontrahentų duomenys)

Paslaugos teikėjo fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, verslo liudijimo/individualios veiklos pažymos numeris (paslaugų teikėjo), banko sąskaitos numeris sutarties vykdymo dokumentuose nurodyti asmens duomenys

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutartis)

Sutarties galiojimo laikotarpiu

 

 

Duomenys niekam nėra perduodami

 

Sutarčių su klientais/tiekėjais juridiniais asmenimis sudarymas ir vykdymas (kontrahentų, su jais susijusių asmenų duomenys)

Paslaugos teikėjo juridinio asmens atstovo, darbuotojo: vardas, pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas, el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinys

BDAR 6 straipsnis 1 dalies f punktas (teisėtas interesas)

Sutarties galiojimo laikotarpiu

Duomenys niekam neperduodami

 

Paramos Muziejui administravimas

Paramos tiekėjo (juridinio asmens) atstovo, paramos tiekėjo (fizinis asmuo): vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, PVM kodas, atsiskaitomosios sąskaitos banke duomenys, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris

BDAR 6 straipsnis 1 dalies f punktas (teisėtas interesas)

Paramos sutarčių sudarymo ir administravimo laikotarpiu

Duomenys teikiami Valstybinei mokesčių inspekcijai

Vertybių apskaita

Vertybių apskaitos dokumentus pasirašančių asmenų (asmenys, perduodantys vertybes Muziejui, asmenys, pasiskolinę vertybes iš Muziejaus): vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas, parašas

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutartis) - kai sudaromi su fiziniu asmeniu

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas) - kai sudaromi su juridinio asmens atstovu

Nuolat

Duomenys niekam neperduodami

Teisėtų interesų gynimas, archyvavimas, buhalterijos tvarkymas

Tvarkymo tikslas

Asmens duomenys

Teisinis pagrindas

Saugojimo terminas

Kitos pastabos

Buhalterinės apskaitos tvarkymas

Vardas, pavardė, informacija apie gautas / suteiktas paslaugas, kiti sąskaitose ir kituose buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodyti asmens duomenys

BDAR 6 straipsnis 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)

Duomenys saugomi buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatytais terminais, taip pat vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai): UAB „Informaciniai sprendimai“ (teikia buhalterinę programą)

Archyvavimas

Duomenys, nurodyti sutartyse, sudarytose su Muziejumi

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas, teisinė prievolė numatyta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100,  10.37 punkte

10 metų (pasibaigus sutarčiai)

Duomenų gavėjai nenumatyti

Teisinių reikalavimų gynimas

Visi asmens duomenys, kurie tvarkomi šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas – Muziejaus teisinių reikalavimų gynimas)

10 metų (pasibaigus sutarčiai)

Duomenys perduodami

teismams, valstybės institucijoms, sprendžiančioms ginčus, ginčo šalims, advokatams ir kitiems teisines paslaugas teikiantiems subjektams.

 

Asmens duomenys, nurodyti sutikimuose dėl asmens duomenų tvarkymo; bei sutikimo faktą patvirtinantys duomenys; asmens duomenys, nurodyti dokumentuose, įgyvendinančiuose duomenų subjekto teises arba kuriais atsisakome jas įgyvendinti.

3 metai nuo einamųjų metų, kuriais baigtas asmens duomenų   tvarkymas ar (ir) įgyvendintos (atsisakyta įgyvendinti) duomenų subjektų teisės, pabaigos

Vaizdo stebėjimas

Siekiant apsaugoti Muziejaus lankytojų, darbuotojų ir kitų asmenų, patenkančių į stebėjimo lauką, saugumą, šių asmenų ir Muziejaus turtą, rinkti įrodymus apie pažeidimus, apginti savo teises, Muziejus vykdo vaizdo stebėjimą Muziejaus patalpose, taip pat Vilniaus arkikatedros varpinėje. Vaizdo stebėjimas vykdomas šių asmenų ir Muziejaus teisėto intereso pagrindu (BDAR  6 straipsnio 1 dalies f punktas). Vykdant vaizdo stebėjimą, Muziejus tvarko šiuos asmens duomenis: atvaizdas, asmenų turimi daiktai. Duomenys saugomi 2 savaites nuo jų įrašymo.

Prieiga prie vaizdo duomenų gali būti suteikiama duomenų tvarkytojui, kuris teikia techninio aptarnavimo paslaugas (UAB „Apsaugos sistemos“).

Vaizdo duomenis taip pat galime pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymus ar kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

Interaktyvaus žaidimo Vilniaus arkikatedros varpinėje organizavimo tikslu taip pat yra naudojamos vaizdo kameros, tačiau dėl prastos kamerų raiškos ir atstumų iki stebimų objektų praktiškai neįmanoma identifikuoti fizinių asmenų, jeigu jie ir patektų į vaizdo kamerų lauką. Laikome, kad šiomis vaizdo kameromis asmens duomenų netvarkome.

Gidų asmens
duomenų tvarkymas

Tvarkymo tikslas

Asmens duomenys

Teisinis pagrindas

Saugojimo terminas

Kitos pastabos

Gidų, kurie nėra muziejaus darbuotojai, akreditavimas/ akreditacijos sustabdymas/ atšaukimas

Kandidato į gidus, pageidaujančio Bažnytinio paveldo muziejuje, Vilniaus arkikatedros  požemiuose ir varpinėje vesti ekskursijas: vardas, pavardė, gido pažymėjimo numeris, adresas, kontaktinis telefonas, el. pašto adresas, bazinis išsilavinimas, profesinė pakraipa, profesinė gido kategorija (kvalifikacinė kategorija), profesinis gido darbo patyrimas (kiek metų užsiima šia praktika), kalbos, kurias moka ir praktikuoja dirbant gidu, pageidaujamas gido veiklos vykdymo laikas (savaitgaliai, darbo dienos ir pan.), informacija apie išklausytas ekskursijas, informacija apie pateiktas anotacijas; akreditacijos sustabdymo/ nutraukimo atveju - informacija apie gido profesinės etikos ir bendros muziejaus tvarkos pažeidimus, netinkamą ir ne pagal paskirtį naudojamą išduotą gido akreditacijos pažymėjimą

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (Muziejaus interesas teikti lankytojams kokybiškas ekskursijas)

Pasibaigus akreditacijai

Duomenys niekam neperduodami

Gido, kuris nėra muziejaus darbuotojas, akreditacijos pažymėjimo išdavimas

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (Muziejaus interesas kontroliuoti, kad ekskursijas vestų tik Muziejaus akredituoti gidai)

BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (nuotrauka)

Vardas, pavardė, nuotrauka, galiojimo data, informacija apie mokesčio už gido pažymėjimo išdavimą sumokėjimą

2 metai (išduoto gido pažymėjimo galiojimo laikotarpiu)

Duomenys niekam neperduodami

Kandidatų atranka

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis: darbovietę, elektroninio pašto adresą, gimimo datą, adresą, išsilavinimą, pavardę, telefono numerį, vardą, pageidaujamą darbą, gyvenimo aprašymo gavimo datą, informaciją apie Jūsų asmenines savybes, darbo patirtį (paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje, užimtos pareigos, kita darbo patirtis), informaciją apie užsienio kalbų mokėjimą (kalba, skaitymo, rašymo, kalbėjimo lygiai), gebėjimą dirbti kompiuterio programomis, kitą gyvenimo aprašyme, rekomendacijoje ir (ar) motyvaciniame laiške pateikiamą informaciją; pageidaujamą atlyginimą, dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate Muziejui atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką. Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Jums sutikus, kreipsimės į Jūsų esamą darbdavį, o į buvusį darbdavį kreipsimės savo teisėto intereso (atsirinkti tinkamą kandidatą) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies pagrindu siekdami patikrinti informaciją apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes (pavyzdžiui, darbo rezultatus, santykius su klientais ir/ar kolegomis, Jūsų darbo įvertinimą ir pan.). Savo teisėto intereso pagrindu (atsirinkti tinkamą kandidatą) taip pat rinksime informaciją iš viešų profesinių socialinės žiniasklaidos tinklų profilių. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą ar atitinkamai nesutikti, kad mes kreiptumėmės į Jūsų buvusį darbdavį, pranešdami apie tai Privatumo politikos 2 skyriuje nurodytu el. paštu.

Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis, pasibaigus konkrečiai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 3 darbo dienas po sutarties su atrinktu kandidatu pasirašymo arba sprendimo baigti atranką priėmimo, išskyrus atvejus, kai duodamas atskiras sutikimas dėl kandidato asmens duomenų saugojimo nurodytą laikotarpį. Jei Jūsų kandidatūra nėra pasirenkama, bet esate davęs sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tikslu pasiūlyti darbą ateityje, Jūsų sutikimo pagrindu duomenis saugosime 1 metus nuo atrankos pasibaigimo.

Savo teisėto intereso pagrindu duomenis apie kandidato nurodytą asmenį (vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, asmens pateikta informacija) – buvusį ar esamą darbdavį ar rekomendaciją teikiantį asmenį, jo pateiktą informaciją – tvarkysime kandidato atrankos tikslu. Šiuo atveju mūsų teisėtas interesas yra išsirinkti tinkamą kandidatą į ieškomą poziciją. Šiuos duomenis sunaikinsime per 3 dienas po sutarties su atrinktu kandidatu pasirašymo arba sprendimo baigti atranką priėmimo.

Muziejus taip pat atlieka kandidatų paiešką socialiniame tinkle LinkedIn ir kitose darbuotojų paieškai skirtose svetainėse/ portaluose. Kandidatų paieška socialiniame tinkle LinkedIn, darbo skelbimų portaluose ir kituose viešuose šaltiniuose tikslu, Muziejus tvarko šiuos potencialių kandidatų (paieškos kriterijus atitinkančių asmenų) asmens duomenis: vardas, pavardė, kita informacija, pateikta socialinio tinklo LinkedIn ar kitos paieškos platformos profilyje. Asmens duomenys tvarkomi Muziejaus teisėto intereso pagrindu. Asmens duomenys atskirai nėra saugomi, atrinktų asmenų tiesiog pasiteiraujama sutikimo dalyvauti Muziejaus darbuotojų atrankoje.

Tiesioginė rinkodara

Asmenims, sulaukusiems 14 metų, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti naujienlaiškius, siųsime informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas, veiklos naujienas. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkysime Jūsų el. pašto adresą. Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 5 metus nuo sutikimo davimo arba iki tol, kol atšauksite duotą sutikimą.

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkant asmens duomenis pasitelkiame duomenų tvarkytoją – MailerLite Limited.  

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis Privatumo politikos 2 skyriuje nurodytu el. paštu arba naujienlaiškyje paspausdami pasirinkimą „Atsisakyti prenumeratos“.

Interesų gynimas

Muziejaus konfidencialios informacijos apsauga ir veiklos tęstinumas

Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Muziejaus konfidencialios informacijos apsaugą, Muziejaus veiklos tęstinumą, saugant Muziejaus informacines sistemas nuo įsilaužimo ir duomenų vagysčių, virusų, pavojingų interneto puslapių, kenkėjiškų programų, autorių teisių pažeidimo per techninę ir interneto prieigą bei kompiuterių tinklą nuo didelių apkrovų, Muziejus gali peržiūrėti savo darbuotojų susirašinėjimą su kontrahentais bei informaciją, saugomą Muziejaus elektroninėje įrangoje. Siekdamas šių tikslų, Muziejus tvarko tokius savo darbuotojų ir asmenų, kurie siunčia ar gauna darbuotojų laiškus asmens duomenis: elektroninio pašto adresą, siuntėjo ar gavėjo vardą, pavardę, datą, elektroninėse darbo priemonėse esančios informacijos turinį.

Duomenys surinkti konfidencialios informacijos apsaugos ir Muziejaus informacinių sistemų nuo įsilaužimo ir duomenų vagysčių, virusų, pavojingų interneto puslapių, kenkėjiškų programų, autorių teisių pažeidimo per techninę ir interneto prieigą bei kompiuterių tinklą nuo didelių apkrovų, tikslais saugomi tikslu apginti teisinius reikalavimus 4 metus, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 straipsnio 9 dalyje įtvirtintą nuostatą. Ginant teisinius reikalavimus duomenys gali būti pateikti tokiems duomenų gavėjams (duomenų valdytojams) kaip teismai, teisėsaugos institucijos, valstybės institucijos, sprendžiančios ginčus, ginčo šalims, advokatams ir kitiems teisines paslaugas teikiantiems subjektams.

Teisėtų interesų gynimas

Muziejus savo teisėto intereso pagrindu apginti savo teises, įskaitant civilinių ginčų atveju, tvarko byloje dalyvaujančių asmenų ar jų darbuotojų vardus, pavardes, asmens kodus, bylos aplinkybes, kitą su byla susijusią informaciją, viešai esančią informaciją. Duomenys gali būti perduodami teisėsaugos institucijoms, advokatams ar antstoliams, vykdantiems išieškojimą. Duomenys sunaikinami praėjus 1 metams po galutinio bylos išsprendimo ir Muziejaus reikalavimų visiško patenkinimo (jei reikalavimai patenkinti).

Susisiekite su mumis

Yra keletas būdų, kaip galite susisiekti su Muziejumi: telefonu, el. paštu, naudojant interneto svetainėje esančią užklausos formą ar siunčiant laišką Muziejaus buveinės adresu. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei susisieksite su mumis mes galime tvarkyti Jūsų mums nurodytus duomenis, t. y. el. pašto adresas, telefono Nr., vardas, pavardė (jei nurodyti), išsiųstų ir gautų pranešimų data, laikas, gavėjas, siuntėjas (kai pranešimas yra adresuotas Jums), turinys.

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus, išnagrinėti Jūsų pasiūlymus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

Susirašinėjimas saugomas 1 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

Slapukai

Interneto svetainė, slapukai

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kuris įrašomas į Jūsų įrenginio (kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklę.

Kokią informaciją renkame naudodami slapukus, kiek laiko saugome ir kokius konkrečiai slapukus naudojame?

Šios Privatumo politikos rengimo metu mes naudojame  būtinus slapukus, kad mūsų svetainė galėtų veikti, taip pat galėtume naudotojo naršyklėje išsaugoti informaciją apie duotą sutikimą naudoti slapukus. Tokių slapukų naudojimo pagrindas yra Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 73 straipsnio 4 dalis ir BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (Mūsų teisėtas interesas užtikrinti interneto svetainės veikimą ir įgyvendinti pareigą įrodyti, jog slapukus naudojame turėdami Jūsų sutikimą, kai to reikia). 

Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas/paskirtis

Naudojami duomenys

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Slapuko pobūdis (būtinas, funkcinis, analitinis, rinkodaros)

Nuoroda trečiosios šalies privatumo politiką

CMSSESSIDX

Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti

IP adresas, lokacija


Įėjimo į puslapį metu

 

Iki interneto svetainės lango uždarymo

Būtinasis

 

cookiesAgree

Slapukas, skirtas atpažinti, ar sutikote, kad būtų naudojami slapukai mūsų svetainėje

IP adresas, lokacija

Pateikus sutikimą

Iki ištrynimo

Būtinasis

 

cookiesLevelX

Slapukas, atskiriantis, kokius slapukus leidžiate naudoti mūsų svetainėje

IP adresas, lokacija

Pateikus sutikimą

Iki ištrynimo

Būtinasis

 

Taip pat naudojame analitinius ir statistinius slapukus, kurie leidžia mums skaičiuoti apsilankymų svetainėje skaičių ir stebėti svetainės lankytojų srautus tam, kad galėtume pagerinti svetainės veikimą. Jie leidžia mums žinoti, kurie svetainės puslapiai yra labiausiai ar mažiausiai lankomi ir stebėti, kaip lankytojai naršo svetainėje. Šiam tikslui naudojame „Google Analytics“. Surinkti duomenys nėra prieinami jokiai kitai šaliai. Slapukais surinkta informacija yra anoniminė, ja nesiekiama Jus identifikuoti ar daryti įtaką Jūsų naršymo patirčiai kol lankotės svetainėje. Jeigu nesutiksite su šių slapukų naudojimu, nebūsite fiksuojamas apsilankymų statistikoje. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas/paskirtis

Naudojami duomenys

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Slapuko pobūdis (būtinas, funkcinis, analitinis, rinkodaros)

Nuoroda trečiosios šalies privatumo politiką

_gat

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti

Unikalus identifikatorius

Įėjimo į interneto svetainę metu

Iki sesijos pabaigos

Analitinis

 

_ga

Šį slapuką naudoja įrankis „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams, kad šie galėtų pagerinti kliento patirtį lankantis svetainėje

Unikalus identifikatorius

Sutikus su slapukų naudojimu

2 m.

Statistinis

 

_gid

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“, siekiant atpažinti asmenį

Unikalus identifikatorius

Pirmo įėjimo į interneto svetainę metu

2 dienos

Statistinis

 

Kas mums leidžia naudoti slapukus?

Pirmą kartą Jums apsilankius interneto svetainėje prašysime Jūsų sutikti su slapukų naudojimu, sudarydami Jums galimybę pasirinkti, kurių slapukų naudojimą Jūs leidžiate arba leisti visų slapukų naudojimą.  Slapukai bus naudojami tik tuomet, jeigu mums duosite savo sutikimą. Duotą sutikimą išsaugosime, jis galios iki to momento, kai duotą sutikimą atšauksite arba jį pakeisite.

Jeigu nesutinkate su slapukų naudojimu, spauskite pasirinkimą „Atmesti“.

Atkreipkite dėmesį, kad būtinųjų slapukų naudojimo atžvilgiu Jūsų sutikimas nėra reikalingas, juos kaip ir nurodėme Privatumo politikos 16.1 punkte naudojame savo teisėtų interesų pagrindu.

Kaip pašalinti slapukus?

Jūs bet kada galite pakeisti naršyklės nuostatas savo kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje arba išmaniajame telefone taip, kad slapukai nebūtų priimami arba būtų ištrinti, jei slapukai jau yra įrašyti. Detali instrukcija priklauso nuo to, kokia naudojatės naršykle ir kokiu įrenginiu, detalesnę informaciją galite rasti čia:

SVARBU! Atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų atmetimas gali turėti neigiamą poveikį interneto svetainės naudojimui, pavyzdžiui, sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Socialinės žiniasklaidos priemonės

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklų (Facebook, Instagram) bei vaizdo dalijimo platformos Youtube valdytojai. 
Mūsų Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse:

 • Paskyrą socialiniame tinkle Facebook – https://www.facebook.com/bpmuziejus;
 • Paskyrą socialiniame tinkle Instagrame – https://www.instagram.com/bpmuziejus/;
 • Paskyrą socialiniame tinkle Youtube – https://www.youtube.com/user/bpmuziejus.

Socialinėje paskyrose esančią informaciją tvarkome paskyros administravimo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu. Socialinėse paskyrose esančios informacijos atskirai nesaugome (kai duomenys tvarkomi Socialinės paskyros administravimo tikslu), tačiau duomenys gali būti išsisaugomi, jei juos reikia tvarkyti kitu, pavyzdžiui, teisių gynimo, tikslu.

Jums apsilankius Socialinėje paskyroje, jos administratorius į Jūsų įrenginį įrašo slapukus, kurie renka asmens duomenis. Slapukai yra įrašomi tiek tuo atveju, jei esate registruotas socialinio tinklo vartotojas, tiek ir tuo atveju, jei neturite paskyros socialiniame tinkle. Mes prie surinktų jūsų asmens duomenų prieigos neturime ir iš socialinio tinklo administratorių galime gauti tik statistinę informaciją apie Socialinės paskyros lankomumą.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis. 

Duomenų apsauga

Duomenų teikimas į trečiąsias valstybes

Mes neperduodame Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes, kurios yra už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės erdvės ribų, išskyrus, kai naudojame Google Analytics paslaugą, naudojamės Mailer Limited paslaugomis siunčiant naujienlaiškius ar organizuojame nuotolinius renginius per Zoom platformą. Google, MailerLite Inc  ir  Zoom Video Communications, Inc centrinės būstinės yra trečiojoje valstybėje, dėl kurios Europos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl tinkamumo, o Google LLC yra sertifikuota ir įtraukta į „Duomenų privatumo sistemos sąrašą“ (angl. Data Privacy Framework List). Duomenys MailerLite Inc ir Zoom Video Communications, Inc centrinėms būstinėms perduodami vadovaujantis standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis, taip, kaip aprašyta BDAR 46 straipsnyje ir patvirtinta 2021 m. birželio 4 d. Europos Komisijos priimtame sprendime 2021/914/EB. Su šiomis sąlygomis galite susipažinti pasikreipę į mus Privatumo politikos 2 skyriuje nurodytais kontaktais. 

Duomenų gavimas ir atskleidimas

Mes gauname Jūsų duomenis iš Jūsų, Jūsų įrenginių, kandidatų į darbuotojus, mūsų darbuotojų, ir iš savo sutarčių kontrahentų.
Mes atskleidžiame informaciją apie Jus mūsų pasitelktiems duomenų tvarkytojams (IT paslaugų teikėjui ir pan.). Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus, jei tai turime padaryti pagal įstatymą. Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu, laiško tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą. Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai: https://vdai.lrv.lt/.

Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Pakeitimai įsigalioja juos paskelbus mūsų svetainėje. Aktualią Privatumo politikos redakciją gali rasti mūsų interneto svetainės puslapyje. Atlikę reikšmingesnius Privatumo politikos pakeitimus, mes stengsimės imtis papildomų veiksmų, kad atkreiptume Jūsų dėmesį į pakeitimus (paskelbsime naujieną su Privatumo politikos pakeitimų aptarimu, apie pakeitimų faktą informuosime atskira informacine juosta Interneto svetainėje ir pan.). Jei pageidaujate gauti atnaujintą Privatumo politiką asmeniškai, prašome pranešti apie tai 2 skyriuje nurodytu el. pašto adresu.

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas: 2024-03-04.